Europa

Kontinent

Kontakt
SIA O.E.

Endereço: 9th km Thessaloniki -Thermi
57001 Thessaloniki
Greece

Tel.: +30 2310 531848
Fax: +30 2310 531879
Internet: http://www.apchristou.com
Send an e-mail to this contact
Dipl. Ing. Andreas P. Christou & Associates

Endereço: 45, Iakinthon & Chalkidos
14123 Athen
Greece

Tel.: +30 210 2835276
Fax: +30 210 2835276